Terms & Conditions

Paragraaf 1 – Identiteit

Deze website is eigendom van:

GAVANTI BVBA
Vredebaan71
2640 Mortsel 
België
Telefoon : +32 (0)3 448 06 03
E-mailadres: info@olijfje.be 
Ondernemingsnummer: BE 0457587701
RPR: Antwerpen

 

Paragraaf 2 – Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, onder welke vorm dan ook, opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd “de klant”) met de winkel (hierna genoemd “GAVANTI BVBA”)

Deze voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, expliciete en schriftelijke wijzigingen die door GAVANTI BVBA werden goedgekeurd door middel van handtekening.

De klant verklaart zich akkoord met het feit dat hij, bij afronding van de bestelling, de algemene voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.

 

Paragraaf 3 – Beschikbaarheid van website

GAVANTI BVBA wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft GAVANTI BVBA het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Paragraaf 4 – Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door GAVANTI BVBA gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privédoeleinden, tenzij het gaat om afbeeldingen, foto’s met een auteursrecht of elk ander recht van intellectuele eigendom. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, openbaarmaking, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van GAVANTI BVBA of de rechthebbende van de informatie. GAVANTI BVBA benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van GAVANTI BVBA. Alle informatie op onze website wordt zorgvuldig door GAVANTI BVBA verzameld en gecontroleerd. GAVANTI BVBA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op de website en ook niet voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van GAVANTI BVBA.
GAVANTI BVBA kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

 

Paragraaf 5 – Links/inhoud en informatie van derden

De website kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina’s van derden. GAVANTI BVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze webpagina’s. GAVANTI BVBA kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

 

Paragraaf 6 – Belangrijk bericht in verbant met computervirussen

Ook al stelt GAVANTI BVBA alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan GAVANTI BVBA niet garanderen dat haar website virusvrij is. De gebruiker is geadviseerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en alle ontvangen informatie, software of documentatie scannen op virussen.

 

Paragraaf 7 – Regels voor het gebruik van wachtwoorden en verantwoording

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet u elk misbruik vermijden van het wachtwoord dat u ontvangt voor gebruik van de website. Indien u vaststelt dat uw paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van uw paswoord gemaakt kan worden, dan dient u GAVANTI BVBA hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
Niettegenstaande het voorgaande kan GAVANTI BVBA noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van wachtwoorden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van GAVANTI BVBA of een derde partij die voor GAVANTI BVBA werkt.
GAVANTI BVBA behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.

 

Paragraaf 8 – Beperking van aansprakelijkheid

GAVANTI BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van (gevolg)schade zoals winstderving, annulering ten gevolge van verlies van uw gegevens.

 

Paragraaf 9 – Retourrecht

Als het product niet aan de vereisten van de klant voldoet heeft deze het recht het product binnen de 14 dagen te retourneren.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen retourneren zoals in deze paragraaf beschreven, mag de klant de artikelen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of het artikel aan de wensen voldoet. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde accessoires en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Het artikel kan kosteloos teruggebracht worden naar onze winkel: O-lijfje, gelegen in de Vredebaan 71, 2640 Mortsel (BE). Openingsuren zijn terug te vinden op onze website www.olijfje.be. De klant kan in dit geval in ruil voor het artikel een geschenkbon ontvangen. Er wordt in geen geval cash geld teruggegeven in onze winkel.

Volgende artikelen vallen niet onder het retourrecht:
* artikelen die soldenprijzen hebben
* specifiek voor de klant bestelde goederen
* geschenkbon/cadeaucheque

 

Paragraaf 10 – Prijszetting

De verkoopprijzen zoals aangegeven op onze website zijn steeds in euro en inclusief BTW. 

Fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden GAVANTI BVBA op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de bestelling door GAVANTI BVBA worden gecorrigeerd.

 

Paragraaf 11 – Productinformatie

GAVANTI BVBA beschrijft elk artikel zo volledig en nauwkeurig mogelijk. GAVANTI BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de productinformatie.

De foto’s die bij de artikelen getoond worden zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het artikel. Ze zijn echter niet contractueel en verplichten GAVANTI BVBA op geen enkele manier. GAVANTI BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.

 

Paragraaf 12 – Beschikbaarheid van uw artikel

GAVANTI BVBA kan de bestellingen verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraad. Standaard wordt een artikel enkel aangeboden indien het artikel op voorraad is. Echter is het mogelijk dat een artikel tegelijkertijd online als in de winkel verkocht wordt. In het geval een door een online klant besteld product hierdoor niet op voorraad zou zijn, dan verbindt GAVANTI BVBA zich ertoe de klant hiervan telefonisch op de hoogte te brengen en de klant de keuze te laten om het artikel later nog te ontvangen, het artikel te annuleren of het artikel te vervangen door een soortgelijk artikel.

 

Paragraaf 13 – Betalen

Op de webshop kan er enkel online betaald worden.

 

Paragraaf 14 – Leveringsmethode

Afhaling door ouders

Indien de klant kiest voor “afhaling door ouders” zal de bestelling online worden betaald. De ouders zullen het cadeau in onze winkel komen afhalen.

Afhaling

Indien de klant kiest voor “zelf afhaling” kan de bestelling afgehaald worden in onze winkel: O-lijfje, gelegen in de Vredebaan 71, 2640 Mortsel (BE). In dit geval dient de klant in de winkel te betalen. Openingsuren zijn terug te vinden op onze website www.olijfje.be 

Paragraaf 15 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming buiten de wil van GAVANTI BVBA om. Dit in het geval van onder meer bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van GAVANTI BVBA, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar GAVANTI BVBA belemmerd wordt.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van GAVANTI BVBA opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

Paragraaf 16 – Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GAVANTI BVBA of rechthoudende.

 

Paragraaf 17 – Klachten en geschillen

GAVANTI BVBA streeft naar maximale klantentevredenheid. Indien de klant toch opmerkingen zou hebben over de service en diensten van GAVANTI BVBA dan kan dit gemeld worden via info@olijfje.be 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.